Kaymakamın Camili Köyler Birliği’ne Başkan Olması Hukuka Aykırı!

Borçka Kaymakamı’nın Camili Köyler Birliği’ne başkan olmasını öngören tüzük değişikliği tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu değişiklik, Köyler Birliği’nin kuruluş amacı, yapısı ve fonksiyonu bağlamında siyasi-idari teşkilatlanma ve toplumsal açıdan eleştirildiği gibi, hukuki bakımdan da 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na aykırı bulunuyor.

Camili Yöresi Muhtarları Akıl Tutulması Yaşıyor… 

Camili Köyler Birliği’nin Kurucu Başkanı Hasan ŞEKER, böyle bir tüzük değişikliğini Birliğe üye muhtarların akıl tutulması olarak yorumluyor. Eski Başkan ŞEKER, Birliğin kamunun yöremize ilgisizliğini, duyarsızlığını bertaraf etmek için kurulduğunu, Birlik başkanlık görevinin bir kamu yöneticisine verilmesinin akıl tutulması olduğunu, Macahel Halkının oylarıyla seçilmiş Birlik temsilcilerinin atanmışlara feda edildiğini, bağımsız ve seçilmişlerin seçilmişi olan Birlik Başkanlığının, atanmış kaymakama verilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

ŞEKER ayrıca bu değişikliğin toplumsal açıdan, halk tarafından seçilmiş muhtarların Birliği yönetecek kapasitelerinin olmadığı izlenimini uyandırdığını, bu onurlu görevi yapabilme becerisini kendisinde gören bir kişinin dahi çıkmamasının düşündürücü olduğunu, Birlik Meclisinden acilen, yapılan bu işlemin durdurulmasını, bu akıl tutulmasının önüne geçilmesini istediğini vurguladı.

Birlik Başkanının Seçiminin Öngörülmemesi Kanuna Aykırı!

Konuyla ilgili olarak daha önce de görüşlerini açıklayan Macahelli Hukukçu Selman DURSUN, tüzük değişikliği ile neyin amaçlandığının net olmadığını, bu nedenle sağlıklı bir değerlendirme yapılmasının güç olduğunu belirterek; “5355 sayılı Kanuna göre mahalli idare birlikleri içinde başkanının seçimsiz, kanunen kaymakam olduğu tek birlik türü köylere hizmet götürme birlikleridir. Daha önce de söylediğim gibi Camili Köyler Birliği’nin tüzük değişikliğiyle köylere hizmet götürme birliğine dönüştürülmesi mümkün değildir. Zira Kanunun bu birliklere özgü 18. maddesi, bunların tüm köylerin iştirakiyle kurulacağını ve o ilçenin adını taşıyacağını açıkça düzenlemektedir, zaten Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliği adında bir birlik mevcuttur” dedi.

DURSUN, değişikliğin amacının; Camili Köyler Birliği’nin bu haliyle, köylere hizmet götürme birliğine dönüştürmeden kaymakam tarafından yönetilmesi ise bunun açıkça Kanuna aykırı olacağını söyleyerek şu hususlara vurgu yaptı: “5355 sayılı Kanunun köylere hizmet götürme birliklerine ilişkin istisnai 18. maddesi dışında, mahalli idare birliklerinin organlarının ne şekilde oluşacağı, bu kapsamda birlik başkanının nasıl belirleneceği Kanunun diğer hükümlerinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Kanunun 10. maddesi, mahalli idare seçimleriyle bağlantılı olarak birlik başkanının, birlik meclisi tarafından ikişer yıllık süreyle seçileceğini öngörüyor. Bu nedenle yeni tüzükte Camili Köyler Birliği Başkanının seçimsiz olarak kaymakam olacağının belirtilmesi, başkanla ilgili seçim sürecinin öngörülmemesi, 10. maddenin yok sayılması noktasında açıkça Kanuna aykırı olup, dolaylı olarak da mahalli idare seçimlerinin işlevsiz hale getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Çünkü birlikler, üye mahalli idarelerin devrettikleri belirli yetkileri kullanan kamu tüzel kişileri olup, Kanun bunların yönetiminin de mahalli idareler gibi seçimlerle belirlenmesini öngörmektedir”.

DURSUN, son olarak; yeni tüzük değişikliğiyle normal birlikler ile istisnai birlik türü olan köylere hizmet götürme birliklerinin özelliklerini taşıyan bir ara form oluşturulmak istendiğini, fakat bunun Kanunda yerinin olmadığını ifade ederek, değişikliğin gerek idari gerekse adli denetime götürülebileceğine işaret etti.

* Bağlantılı önceki haber için: http://www.macahelbizimdir.org/Haberler.asp?haber=devam&id=137


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi