HES karşıtlarını fosil yakıt lobisi kışkırtıyor

Yazan : Mereta


Aydın ARICIOĞLU / ANKARA

HES projelerinin yapımına yönelik tepkileri, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı kalmasını isteyen fosil yakıt lobisinin kışkırtması olarak değerlendiren HESİAD Başkanı Fahrettin Arman, özel sektör yatırımcılarına ait küçük su santralleriyle birlikte Türkiye'nin ekonomik hidroelektrik üretim potansiyelinin 192 milyar kilovatsaate yükseldiğini söyledi. Arman, önümüzdeki süreçte tamamlanması hedeflenen 1600 civarındaki HES projesi için yaklaşık 45 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Son dönemde ve önümüzdeki süreçte devreye girecek özel sektör hidroelektrik projelerinin toplam kurulu güce ve ülkenin enerji gereksiniminin giderilmesine katkısı ne olacak? Özel sektöre ait yatırımların ekonomik büyüklüğüne ilişkin bilgi verir misiniz?

Türkiye'nin hidroelektrik kurulu gücü 15 bin 95 MW olmuştur. Ülkemizin toplam kurulu gücü ise 46 bin 304 MW'ye ulaşmıştır. Burada görünebileceği gibi ülke kurulu gücünün yüzde 32,6'lık bölümünü hidroelektrik kurulu güç oluşturmaktadır. 2009 yılında 465,8 MW, 2010 yılında da şu ana kadar 504,1 MW yeni hidroelektrik tesis devreye girmiştir. 2009 yılında elektrik tüketimiz 2008 yılına göre yüzde 3 azalarak 193,4 milyar kWh, üretimiz ise yüzde 2 azalarak 194,1 milyar kWh olmuştur. 2009 yılında 35,9 milyar kWh üretim ile toplam üretimimizin yüzde 18,48'i hidroelektrik kaynaklardan sağlanmıştır. 2010 yılı Temmuz ayı itibarıyla ise yıllık enerji tüketimimiz 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,6 artarak 120 milyar Kwh olmuştur. Bu dönemde üretilen enerjinin yüzde 27,81'i hidroelektrik kaynaklardan sağlanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2009-2018 dönemi Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu çalışmasında talep tahminleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ekonomik krizin etkileri dikkate alınarak revize edilmiş olan Yüksek Talep ve Düşük Talep serileri kullanılarak hazırlanmıştır. Yüksek talebe göre, ekonomik krizin de etkileri dikkate alınarak 2009 yılında 194 milyar kWh olan enerji talebinin 2010 yılında 202,7 milyar kWh'e, 2018 yılında da 357,2 milyar kWh'e ulaşması beklenmektedir. Düşük talepte ise, enerji talebinin 2017 yılında 335,8 GWh olması hesaplanmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh, teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise 140 milyar kWh olarak hesaplanmıştır. Ancak günümüzde tesisin ekonomik olarak yapılabilir olup olmadığı kararına mesnet teşkil eden kriterlerin değişmesi ve yatırımcıların kendi buldukları küçük su santralleri ile birlikte Türkiye'nin ekonomik hidroelektrik üretim potansiyeli DSİ kriterlerine göre hesaplanan 140 milyar kWh/yıl'dan 192 milyar kWh/yıl'a (kurulu güç olarak 48-50 bin MW) çıkmıştır.  

HES yatırımlarının hayata geçirilmesi konusunda gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bardağın boş ve dolu taraflarını sizce neler?

Ülkemizde lisans almış olan HES projelerinin yüzde 60-65'lik bir kısmı inşaat öncesi almaları gereken tüm izinleri almış ve inşaata başlamış durumdadır. Ancak bazı bölgelerimizde özellikle Doğu Karadeniz'de yapılması planlanan HES'lerde yurtdışı kaynaklı bazı lobici grupların yöre halkını kışkırtması sebebiyle ortaya çıkan HES'lere karşı tutumlar neticesinde yatırımların bazıları durmuş, bazılarının ise alınmış olan ÇED belgeleri mahkemelerce iptal olmuş ve proje sahaları SİT alanı ilan edilmiştir. Bu bölge haricinde yapılmakta olan HES inşaatları devam etmektedir. Bunun yanı sıra bazı alınmış olan lisanslarda ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu projelerin hemen hemen tamamı lisans devredilmesi durumundadır, diğer geri kalanlar ise ekonomik fizibil olmaması nedeni ile yapılamayacak konumdadır.

Büyük ve küçük HES'lere yönelik yöresel tepkilerin arkasında lobici grupların olduğunu ifade ettiniz. Konuyu biraz daha açar mısınız?

Öncelikle Doğu Karadeniz bölgesinde ve daha sonra da birçok bölgede lisans alınmış olan projeler için bazı sivil toplum kuruluşları yöre insanını projelere karşı yapılmaması yönünde kışkırtmakta ve maalesef Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarını da etkileyerek sadece projelerin bulunduğu alanları “Doğal SİT” kapsamına aldırmaktadırlar. ÇED Olumlu Belgesi alınan projeler için de mahkemelerden yürütmeyi durdurma kararları çıkartmaya çalışmaktadırlar. Bu lobi faaliyetleri özellikle fosil yakıt kaynaklı yabancı kesimler ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı kalmasını isteyen yabancıların finanse ettiği kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Bu durum hidroelektrik potansiyelin değerlendirilmesini baltalamaktadır. Bilindiği üzere hidroelektrik, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır.  Hem [CO2-NOX-SO2 gibi] kirletici gaz emisyonları bakımından, hem de diğer çevre etkileri bakımından [belki rüzgar enerjisinden sonra] tabiata en az zararlı kullanılabilir bir kaynak niteliğindedir.  Ayrıca hidroelektrik kaynak, Türkiye'nin enerjide en azından kaynak bakımından dışa bağımlılığına çok ciddi olumlu katkı sağlayacak bir yerli kaynak niteliğindedir. Ayrıca yapılacak tüm tesisler için 16.12.2003 Tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı tüm ilgili kurumlardan (DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre Envanter Dairesi Başkanlığı, MTA Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili Fakülteleri gibi) görüş almakta ve bu görüşler doğrultusunda hazırlanan ÇED raporu tüm kurumların detaylı incelemeleri sonucunda onaylanmaktadır. Bunların önüne geçilebilmesi ve çevreye en az zarar veren yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik santrallerin devreye alınabilmesi için siyasi otorite büyük önem arz etmektedir. Bu şekilde enerjide dışa bağımlığımızı bir nebze azaltabiliriz.

İMAR İZİNLERİ KOLAYLAŞACAK

TBMM'de gelecek yasama dönemine kalan YEK Değişikliği Teklifi'nin son halindeki teşvik rakamlarını ve diğer teşvik unsurlarını hidroelektrik ve diğer kaynaklar bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu yasa teklifinin akıbeti ne olacak, ya da ne olmalı?

YEK Kanun tasarısının komisyondan geçip Genel Kurul'a indiği şekli ile yasalaşmayacağı kesinlik kazanmıştır. Bu tasarı Genel Kurul'da görüşülürken verilecek önergeler ile nihai şeklini alacaktır. Bu önergelerde ise RES ve HES'lere uygulanacak olan teşvik rakamları daha önce yasalaşmış olan kanunda belirtilen rakamlarla aynı olacaktır. Burada öngörülen diğer üretim kaynaklarından yani güneş, biomass ve jeotermal gibi yapılacak elektrik üretimlerine teşvik verilmektedir. Bu kanunda HES'leri ilgilendiren kısım ise imar izinlerine kolaylık getirilmesidir. Kanun tasarısı, zayıf bir ihtimal de olsa, Genel Kurul'da bu yılsonuna kadar görüşülmelidir.

HES PROJELERİNDEKİ ONAY SÜRECİ KOLAYLAŞIYOR

HES projelerinde yaşanan güçlüklerin başında uygun finansman temini gelmektedir. Zira bilineceği üzere HES'lerin yatırım maliyetlerinin sadece yüzde 30-35'lik kısmına, yurtdışından getirilecek türbin ve elektromekanik ekipmanları kapsamaktadır - uzun vadeli EXIM kredili finansman bulunabilmektedir.  Bunun dışında kalan kısım için ise genelde daha düşük vadeli ticari krediler bulunabilmektedir. Burada yatırımcı firmanın finansman gücünün yüksek olması gerekmektedir. Öte taraftan, dünyada yaşanmış olan ekonomik krizin ülkemizde de gösterdiği etkileri nedeniyle yaklaşık 1-2 yıl gibi bir sürede yatırımlarda bir duraksama olduğu görülmektedir. Ancak son 5-6 aydır yatırımlarda bir devamlılık başlamıştır. Diğer sorunlar içerisinde ise en önemlisi ve uzun süreçli olan konu ise santralin ulusal sisteme bağlantısının yapılacağı noktadır. Yani üretilen elektrik enerjisinin sisteme verileceği noktadır. Bu konuda bağlantı görüşlerinin alınabilmesi çok uzun süreç almaktadır. Bunun nedeni ise Bölge TM (trafo merkezi) planlanması ve yapımı hususudur. Bu bağlantı görüşü ise TEİAŞ tarafından verilmektedir. Çok farklı kapasitede HES müracaatı olması nedeniyle bu HES'lerin bölgesel olarak planlanacağı şekilde iletim ağına bağlanabilmesi gerekmektedir. Bir diğer konu ise projelerin onaylanma yetkisi konusunda DSİ ve Enerji Bakanlığı arasında yaşanan çelişkilerin sebep olduğu belirsizliklerdir. Bütün bu yaşanan sorunların (finansman temini hariç) giderilebilmesi amacı ile ETKB ile Çevre Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü müşterek çalışmalar yapmış ve iki hafta önce proje onayları hususunda mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bağlantı görüşleri hususunda ise, TEİAŞ çalışmalarını yoğunlaştırmış ve bekleyen projelere görüşler verilmeye başlanmıştır.

http://www.enerjidergisi.com/n-304-hes-karsitlarini-fosil-yakit-lobisi-kiskirtiyor.aspx 


Yazının Kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org/Forum.asp?forum=oku&msgid=105
Macahel Bizimdir İnisiyatifi