İşlevsel Açıdan Camili Köyler Birliği

Giriş

07.10.2004 tarih ve 2004/7966 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Camili Köyler Birliği kurulmuştur. Yörenin birlik ihtiyacından doğan bu oluşum, Macahel yöresinin sorunlarını çözme ve gelecekle ilgili projelerini yönlendirme misyonunu üstlenmiştir. Birliğin bu misyonunu hayata geçirebilmesinin ön şartı, Köyler Birliği’nin işlevsel yönetimidir. Ayrıca işlevsel yönetim, katılımcı ve uzlaşmacı yönetimle bütünlük kazanmakta, uygulanabilir olmaktadır. Makalemde Köyler Birliği’nin kuruluş amaçları ortaya konulacak, bu amaca giden yollar irdelenecek (ilkeler bazında) ve işlevsel yönetimle yönetilecek bu Birliğin yöreye getirebileceği yararları tartışılmaya çalışılacaktır.

I. Birliğin Amaçları

- Macahel yöresinde doğal mahrumiyetten kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek, yöreye yararlı mevcut projeleri desteklemek. Aynı zamanda bu sorunların dışında kalan, yörede tartışmalara neden olan, özellikle de ekonomik açılımlar gerektiren konularda çalışmalar yapmak, yeni yöntemler belirlemek.

- Ortak sorunların çözülmesi ve ortak çalışmalar yapmak konusunda birliktelik sağlamak, yörede eksikliği hissedilen ortak hareket edebilme eğilimini geliştirmek, işlevsel kılmak.

- Camili Yöresi için yararlı olan-yararlı olmayan faaliyetler için ilkeler belirlemek, birkaç insan için faydalı gözüken; ancak yöre için zararlar doğuracak faaliyetleri tespit etmek, bu faaliyetleri engellemek. Herkesin benimseyebileceği “ortak akıl” geliştirmek.

- Yöre doğasının günümüze kadar korunmasının güvencesi olan özel orman statüsünün devam ettirilmesini ve yeni şartların getirdiği sorunlar için yeni kriterlerin geliştirilmesini sağlamak. Yöreye özgü koruma sistemlerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak, yöre doğal yaşamına yabancı doğa koruma amacı güden; ancak etkin koruma yerine kısıtlama zihniyetine dayalı ve akabinde de korumasızlık getiren sit alanı, milli park gibi düzenlemelerin getirebileceği muhtemel zararları ortaya koymak, bu yöndeki girişimleri engellemek.

- Yörenin doğallığından kaynaklanan zenginliklere rant gözüyle bakılıp heba edilmesini önlemek, bu yöndeki uygulamaları önlemek. Bu zenginliklerden yöre insanının öncelikle faydalanmasını sağlamak, faydalanma kriterlerini ve kurallarını belirlemek.

II. Birliğin İşlevsel, Katılımcı ve Uzlaşmacı Yönetimi

Köyler Birliği’nin yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşabilmesinin temel ilkeleri, Köyler Birliği’nin “işlevsel, katılımcı ve uzlaşmacı” yönetimidir.

İşlevsel yönetim, yöre sorunlarının çözümü için uygun projelerin geliştirilmesi ve projelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Ayrıca sırf çözüm üretmekle yetinmek yerine uygulamada da yeni, özgün yöntemler geliştirmek zorunludur. Yöreye yönelik zararlı faaliyetleri etkili bir şekilde önlemek, yöre insanının Birlik faaliyetlerine duyacağı güven ve destek konusunda önemli bir done teşkil edecektir.

Katılımcı yönetim, yöreyle ilgili yapılacak işlerde ve alınacak kararlarda yöre halkının da alternatif vasıtalarla iştirak ettiği, görüşlerini aktarabildiği bir platform oluşturulmasını öngörür. Aksi durumda alınan kararların uygulanması zorlaşacaktır. Yukarıda bahsedilen işlevsellik ilkesinin gerçekleştirilebilmesi ve kararların sağlıklı bir şekilde uygulanması katılımcı yönetimin hayata geçirilmesine bağlıdır.

Uzlaşmacı yönetim; katılımcı yönetimin argümanı uzlaşmacı bir yönetim olmasıdır. Uzlaşmacı yönetim, yöneticilerin sadece kendi fikirlerine taannüt etmeyip, değişik intibalara açık olan, herkesin düşüncelerini sentezleyen ve bu farklı fikirlerden yöreye maksimum fayda veren fikre imtiyaz tanıyan ve bu fikirlerin uygulanabilmesini olanak kılan, demokratik bir yapı oluşturulmasını içerir. Ayrıca Birlik yöneticileri, yörenin geleceğiyle ilgili tartışmalarda uzlaşmacı kimliklerini öne çıkartmalı, olaylara-olgulara katı tavır almamaları gerekmektedir.

III. İşlevsel Yönetimin Başlıca Yararları

Yukarıda işlevsel yönetimi tamamlayıcı ilkeleri de açımladıktan sonra bu amaç ve ilkelerle yönetilecek Köyler Birliği tüzel kişiliğinin, yöre yaşamına ve geleceğine büyük faydalar getireceği kanısındayım:

- Yörede dağınık-savruk düşüncelerin toparlanması sağlanacak; böylece yöre halkının haklı endişelerinin giderilmesi noktasında bir katkı yapılmış olacaktır. Başka açıdan yaklaşılırsa yörede birlik-beraberlik sağlanacaktır.

- Yöre halkını temsil noktasında yasal ve meşru bir zemine sahip Köyler Birliği yöreye fayda getirecek projelerin uygulanmasında yöre insanının endişelerini kolaylıkla giderebilecek, projelerin uygulanabilirlik şansı artacaktır.

- Köyler Birliği’nin kurulmasıyla yöreye yararlı-zararlı olabilecek faaliyetlere karşı alınan kararların merkezi olması ve ortak hareket etme işlevini yerine getirmesi yönünden yörenin örgütlü tek sesi olacaktır. Yerli-yersiz tartışmalarla zaman harcanmayacaktır.

- Yöre için enformasyon akış fonksiyonunu yerine getirecektir. Böylelikle yöre insanı sağlıklı-güvenilir bilgilere ulaşabilecektir.

- Yöre sorunlarının çözümünde ve ekonomik beklentilere yönelik taleplere aracılık hizmeti verilebilecektir.

Sonuç

Sivil veya resmi kurumlar canlı organizmalara benzerler. Dinamizmleri işlevlerine bağlıdır.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi