Macahel Yazıları 2- Macahel'in Gerçek Sorunları ve Çözüm Yolları

 "Macahel Yazıları" isimli yazı dizimizin ikinci konusunu, "Başlangıç" yazımızda da belirttiğimiz gibi, "Macahel'in Gerçek Sorunları ve Çözüm Yolları" oluşturmaktadır. Öncelikle yazı dizimizde bu konuyu irdelememizin sebebine kısaca değinmekte yarar vardır. Bilindiği üzere, Macahel doğasının korunma sorunu olduğu iddiasıyla, yöre, GEF projesi kapsamına alınmıştır. GEF Projesini ve bunun çözüm getireceği ileri sürülen konulara değinmeden önce şu soruyu sormak gerekir: "Acaba Macahel'in gerçek sorunları nelerdir ve bu sorunlar nasıl çözümlenebilir?". Bu soruya verilecek cevap, Yöre sorunlarına çözüm getireceği iddia edilerek uygulanmaya çalışılan projelerin, halkın gerçek sorunları ile ne ölçüde bağdaştığını, bunların, gerçekten halkın sorunlarına mı yoksa proje uygulayıcılarının ve destekçilerinin çıkarlarına mı yönelik olduğunu ortaya koyacaktır.

Burada, Macahel'in gerçek sorunları belirlerken, bir kısım kişi ve kuruluşların yaptığı gibi, soyut ve çıkar amaçlı hareket edilmemiş, doğrudan halkın ve onların seçilmiş temsilcileri olan köy muhtarlarının görüşleri dikkate alınarak, söz konusu belirlemeler yapılmıştır. Bunlara ek olarak, özellikle sorunların çözümü bağlamında, bilinçli, objektif ve gerçekçi hareket edilmeye çalışılmıştır. Aşağıda, Macahel'in gerçek sorunları, önem sırasına göre başlıklar halinde açıklanmıştır. Buna göre, sözü edilen sorunlar, temel olarak beş başlık altında toplanabilir:

1. ULAŞIM: Ulaşım sorunu, özellikle Macahel-Borçka arası ulaşımda önem taşımaktadır. Macahel ile Borçka'yı bağlayan mevcut karayolunun ıslah çalışmaları halen devam etmektedir. Ancak bu konudaki en önemli sorun, kış aylarında yaşanmaktadır. Zira kış mevsiminde aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapanmakta ve yollar uzun süre kullanıma açılmamaktadır. Özellikle ilçeye gitmenin zorunluluk arz ettiği hastalık gibi durumlarda bu sorun daha büyük önem taşımaktadır. Bu sorunun çözümü, devam eden yol çalışmalarının bitmesi ve kışın yolların, düzenli bir şekilde kardan temizlenmesidir. Ayrıca, kalıcı bir çözüm için, ilgili yerlerde tünel yapılması da zaruri olduğu önemle vurgulanmalıdır. Bu bağlamda Ulaştırma Bakanlığı nezdinde gerekli girişimler yapılmalıdır. Ancak, ulaşımın sürekliliği ve ekonomikliği noktasında yöre halkının teklifi, Gürcistan üzerinden PASAVAN'la geçiştir. Pasavan nedir? Pasavan, Pasaport Kanunu madde 12 ve 19'a göre, ülkenin sınır bölgelerinde, pasaport yerine kullanılmak üzere Türk vatandaşlarına verilen bir belgedir. Söz konusu belgenin verilme usulü, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında yapılmış veya yapılacak anlaşma hükümlerine uygun olarak, İç ve Dış İşleri Bakanlıklarınca ortaklaşa belirlenir. Bu nedenle, pasavanla geçiş imkanının sağlanması için, sözü geçen bakanlıklardan talepte bulunulmalıdır.

2. SAĞLIK: Yöre halkının bu konudaki sorunları, yöredeki sağlık ocağının ve özellikle doktor yetersizliğidir. Halen yörede, sadece Camili Köyü'nde sağlık ocağı aktif olarak faaliyet göstermektedir. Burada da yukarıda belirttiğimiz ulaşım sorunu nedeniyle yeterli doktor ve ilgili personel gelmemekte, gelenler ise en kısa zamanda yöreden ayrılmanın yollarını aramaktadır. Bu noktada, yerleşim birimlerinin dağınık olması bağlamında, Camili'deki sağlık ocağı diğer köylere oldukça uzak kalmakta ve özellikle doğum, iğne yapılması gibi konularda büyük sorun yaşanmaktadır. Bu sorunun çözümü açısından, ulaşım mesafesi dikkate alınarak belirli yerlerde sağlık ocaklarının kurulup, en azından ilk müdahaleyi yapabilecek sağlık memuru ve hemşirenin bulunması veya yörenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir hastanenin yapılması gerekir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'na ortak bir talep yapılabilir.

3. EĞİTİM: Bu konuda özellikle ilköğretim aşamasında önemli sorunlar bulunmaktadır. Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim bağlamında, yörede sadece Camili Köyü'nde ortaokul bulunmaktadır. Bu nedenle, diğer köylerde beş yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler, mecburen Camili Ortaokulu'na devam etmek durumundadırlar. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan bu sorun, "taşımalı eğitim" olarak da adlandırılan ve devletin desteğiyle temin edilen araçlarla aşılmaya çalışılmaktadır. Ancak yörede, ne yazık ki böyle bir araç tahsisi söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla, ağır kış koşullarında, yaşları küçük sayılabilecek öğrencilerimiz, yol uzunluğu dikkate alındığında, sabahın erken saatlerinde, kışın soğuğunda yollara düşmekte, ıslanmakta ve hasta olabilmektedirler. Uzun bir yol katetmenin yorgunluğuyla ders dinlemeye çalışmaktadırlar. Bunun çözümü olarak, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, araç tahsisinin sağlanması, aracın kullanılabilmesi için yolların kardan düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Sorunun kesin çözümü, yapımı devam eden yatılı bölge okulunun bir an önce faaliyete geçmesidir.

4. EKONOMİ: Özellikle son yıllarda, yöre ekonomisi oldukça iyileşmiştir. Bu kapsamda, fındık üretimi öne çıkmıştır. Bir çok kişi, fındığın satışa hazır hale getirilmesinde, artık fındık temizleme makinesinden yararlanmaktadır. Böylece, teknolojik kolaylıklar sayesinde yörede, fındık üretimine yönelme söz konusu olmuştur. Birçok tarla ve bahçe, mısır, fasülye, lahana vb. ürünler yerine fındık üretimine tahsis edilmiştir. Fakat bu durum yeterli değildir. Bu konuda üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla, zirai teknik elemanlarının yöreye gitmeleri ve gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğü'yle gerekli koordinasyonun sağlanması ve zirai teknik elemanların gerekli teknik kontrol ve yardımı yapmaları talep edilmelidir. Yöre ekonomisi açısından, teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle ikinci sırada yer alan ekonomik alan arıcılıktır. Bu bağlamda, Yörede, arıcılık konusunda faaliyet gösteren iki adet ticari kuruluş bulunmaktadır. Bunların ilki, yöre dışındaki birtakım kişilerin sermayeleri ile kurulmuş olan Macahel Arıcılık A.Ş., ikincisi ise tamamen yöre insanın birikimlerini bir araya getirerek kurduğu Saf Kafkas Arıcılık Ltd. Şti.'dir. Genel itibariyle bu konuda, bu çapta kuruluşların kurulması, yöre ekonomisi için önemli adımdır. Bu noktada bu gibi kuruluşların artması ve özellikle yöre insanın bu alanda inisiyatif sahibi, (söz sahibi) olması daha önemlidir. Ayrıca, mevcut ve kurulacak kuruluşlara eşit şekilde davranılması da serbest, kartelleşmenin olmadığı bir ekonomi açısından büyük önemi haizdir. Bunların dışında, yörenin geleneksel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığa da destek olunması gerekir. Tarım konusunda, gübre, zirai ilaçlama konusundaki sorunlarda, hayvancılıkta ise, çeşitli hayvan hastalıkları için aşılama, yöreye uygun hayvan ırkı verilmesi gibi konularda İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gerekli ve düzenli teknik destek için girişimlerde bulunulmalıdır. Ayrıca gerek tarımsal ürünlerin gerekse hayvanların pazarlanması konusunda mevcut şirket, vakıf ve derneklerin gerekli ortamı oluşturması gerekir.

5. KADASTRO: Kadastro sorunu, ülkemizin yarıya yakın topraklarına kadastro girmemiş olduğu dikkate alınırsa, ülke çapında mevcut genel bir sorundur. Özellikle çeşitli toprak ihtilaflarında, tapunun bulunmaması büyük sorun çıkarabilmekte, tatsız durumlara yol açabilmektedir. Ancak Macahel için bu konudaki en önemli sorun, orman kadastrosudur. Bu bağlamda, Yörede orman kadastrosu geçmeden önce, Orman Kanunu'nun öngördüğü "HUSUSİ ORMAN" statüsü araştırılmalı ve bu konuda gerekli talepler yapılmalıdır. Zira, yörede halen, zilyedliğe dayalı olarak, fiili bir şekilde özel orman durumu mevcut olup, bu konumun resmileştirilerek devam ettirilmesi, ormanların korunması açısından daha uygundur. Çünkü bugüne değin, zilyedlik esasına dayalı mevcut fiili durum nedeniyle ormanların zarar görmesi söz konusu olmamıştır. Aksine, özel orman statüsü dışındaki başka çözümler, örneğin bütün yerlerin devlet ormanı sayılması, ormanların geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturabilir. Çünkü, Devletin böyle büyük bir alanda gerekli kontrolü yapabilmesi, teknik eleman itibariyle mümkün değildir. Ayrıca Orman Kanunu dikkate alındığında, özel orman statüsünde de belirli ölçülerde Devlet denetimi söz konusudur.

SONUÇ: Yukarıda belirlediğimiz sorunlar ve çözüm yolları çerçevesinde, Macahel'in çözülmesi güç, (Devletimiz dışında) dış müdahaleyi gerektirecek derecede büyük sorunlarının olmadığını görmekteyiz. Farklı bir anlatımla, Macahel'in gerçek sorunları ve çözüm yolları belirlidir. Dolayısıyla bu yolların dışındaki bütün girişimler şüpheyle karşılanmalı ve sonuna kadar sorgulanmalıdır. Bu konudaki kötü niyetli girişimler, görünüşte mevcut sorunlara çözüm getiriyor görünebilir. Ancak yöre halkı olarak bu girişimlere karşı uyanık olunmalı ve bir adım sonrası, yani gelecek görülerek hareket etmeli ve kısa vadeli çıkarlar için bu tip faaliyetlere alet olunmamalıdır. Alet olanlar uyarılmalıdır. Ayrıca bu noktada birlikte hareket edilmeli ve "İNİSİYATİF" kesinlikle başkasına bırakılmamalıdır.

Bu bağlamda, yazı dizimizin üçüncüsünü oluşturacak olan, GEF Projesi ile ilgi çalışmalarımızın devam ettiğini ve oldukça hacimli olmasına rağmen en kısa zamanda bununla ilgili bir değerlendirmeyi bu köşede bulabileceğinizi umuyoruz. Bu konuda son olarak, bütün Macahellileri, Macahel'e sahip çıkmaya ve "Macahel Bizimdir" demeye davet ediyoruz.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi